IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > מיתוסים

מיתוס 7: לעובדים מספיקה רשימת משימות

משום מה יש החושבים שלוחות הזמנים מיועדים למנהלים בלבד.
שלושת היישומים הנפוצים של השקפה זאת הם:
  1. לראשי הצוותים יש גנטים, אבל לעובדים שלהם הם מעבירים רק רשימת מטלות אישיות, ללא תלויות חיצוניות.
  2. פרויקטים המנוהלים מטריציונית, שבהם הגנטים מנוהלים על ידי מנהלי הפרויקטים, בעוד שלצוותים אין גנטים.
  3. המשימות מנוהלות בפלטפורמה לניהול משימות (כמו Jira, TFS או Monday), ללא גנט.
אני לא ממליצה לפעול כך. כמה מן החסרונות הבולטים של התנהלות כזאת הם:
  1. לעובדים חסר חלק מן המידע שאמור להיות מגולם בגנט: באילו משימות הם תלויים, מי תלוי בהם, סדר העדיפויות בין המשימות ועוד.
  2. לעובדים אין הבנה של משמעות תאריכי היעד, בעיקר לטווח הארוך, מאחר ואינם יודעים באופן מלא מה משפיע על מה.
  3. כמעט בכל זמן יש הבדל בין מה שמופיע בגנט (אם קיים גנט) למה שמופיע בהוראות שקיבלו העובדים. לכן, מה שההנהלה רואה, אינו מה שמתבצע בפועל.
  4. כאשר אין כלל גנט, לא ניתן לדעת מתי צפויות כלל המשימות המתוכננות כרגע להיות מוכנות, ולכן לא ניתן לקבל מראש החלטות בהתאם. העובדה שמחליטים מראש שמשימה מסויימת חייבת להיות מושלמת עד לתאריך מסויים, לא מבטיחה שזה אכן יקרה.
מצד שני, כאשר מציגים לעובדים את הגנט, הם בדרך כלל ימצאו בו שגיאות, על סמך הידע הייחודי לכל אחד מהם. התיקונים שיבואו בעקבות זאת עשויים לשפר את מהלך הפרויקט. הם גם יעלו את המחויבות של העובדים ללוחות הזמנים.


נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2022 IntelliManage, All rights reserved.