IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > טיפים למשתמשי MS-Project

טיפ 106: תיאור גרפי של איחור או הקדמה באבן דרך


בטיפ זה, נלמד לסמן על גבי תרשים הגנט הקדמה או איחור של כל אבן דרך (Milestone) ביחס לתוכנית הבסיס (Baseline) באופן הבא:


אבן הדרך שבשורה 1 הוקדמה. הקו הירוק נמתח מתאריך הסיום שלה בתוכנית הבסיס ועד לתאריך הנוכחי.

באותו אופן, אבן הדרך שבשורה 2 נדחתה. הקו האדום נמתח מתאריך הסיום שלה בתוכנית הבסיס ועד לתאריך הנוכחי.
כך אנחנו יכולים לראות באופן גרפי בכמה הקדימה או התאחרה כל אבן דרך.

איך עושים זאת?

שלב 1: שמירת תוכנית הבסיס - Baseline:

כאשר אנו מבצעים שמירה של תוכנית הבסיס (Baseline), מועתקים הנתונים שהיו בשדות Start ו-Finish לשדות Baseline Start ו-Baseline Finish בהתאמה. באופן דומה נשמרים הערכים Duration, Work ואחרים.

 • כאשר נלחץ על הכפתור "Set Baseline" שנמצא בלשונית Project, ייפתח החלון:


 • נלחץ על OK.

כעת יש לנו נתונים השמורים בשדות השונים של ה-Baseline, וניתן לערוך עליהם חישובים, כדי לראות את השפעת השינויים שיחולו בזמן ביצוע התוכנית (תכנון מול ביצוע).

אלו היו ערכי השדות Baseline Start ו- Baseline Finishלפני שמירת ה-Baseline:


ואלו הערכים לאחר שמירת ה-Baseline:


עכשיו נקדים את תאריך אבן הדרך הראשונה ונדחה את התאריך של השניה, כדי ליצור שינוי לעומת תאריכי ה-Baseline:


שלב 2: הגדרת התצוגה הגרפית של השינויים:

נשתמש ב-Bar Styles (בגירסה העברית של MS-Project הוא נקרא "סגנון מייצגי פעילות") על מנת להגדיר את הצגת השינויים מה-Baseline על גבי התרשים:

 • נציב את העכבר על תרשים הגנט ונלחץ על המקש הימני שלו. נבחר ב-Bar Styles.

 • עבור המקרים בהם הסיום המתוכנן (Finish) הוקדם לעומת התכנון המקורי (Baseline Finish), נצייר חץ ירוק מן התאריך המתוכנן לתאריך הנוכחי על ידי בניית סגנון נוסף באופן הבא:


  1. נוסיף שורה לטבלה. נקרא לה "Early", או בכל שם אחר שנרצה. ההגדרה היא עבור כל אבני הדרך (Show For… = Milestone). החישוב יתבצע מתאריך הסיום הנוכחי (From = Finish) עד תאריך הסיום שנשמר בתוכנית המקורית (To = Baseline Finish).

  2. נבנה את צידה השמאלי של התצוגה הגרפית - Start - בצורה הבאה: נבחר צורה (Shape) של ראש חץ, הסוג (Type) יהיה Solid, והצבע (Color) ירוק.

  3. את האמצע (Middle) נקבע בצורת קו ירוק ודק: הצורה (Shape) תהיה קו דק והצבע (Color) שנבחר הוא ירוק.

 • באופן דומה, עבור המקרים בהם הסיום המתוכנן (Finish) נדחה לעומת התכנון המקורי (Baseline Finish), נצייר חץ אדום מן התאריך המתוכנן לתאריך הנוכחי כך:


  1. נוסיף שורה לטבלה. נקרא לה "Delay", או בכל שם אחר שנרצה. ההגדרה היא עבור כל אבני הדרך (Show For… = Milestone). החישוב יתבצע מתאריך הסיום שנשמר בתוכנית המקורית (From = Baseline Finish) עד תאריך הסיום הנוכחי (To = Finish).

  2. את אמצע (Middle) התצוגה הגרפית נקבע בצורת קו אדום ודק: הצורה (Shape) תהיה קו דק והצבע (Color) שנבחר יהיה אדום.

  3. נבנה את צידה השמאלי - Start - בצורה הבאה: נבחר צורה (Shape) של ראש חץ, הסוג (Type) יהיה Solid והצבע (Color) אדום.

וכך נקבל את התוצאה המבוקשת:נכתב ע"י פבל פיליורסקי ורונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2019 IntelliManage, All rights reserved.