IntelliManage - הפרויקט מתקצר - ומהר
הפרויקט מתקצר - ומהר 

בלוג > טיפים למשתמשי MS-Project

טיפ 55: משימות שעומדות להתחיל בקרוב


התבקשתי לעזור ביצירת סמן התראה להתחלת פעילות תוך שבוע/חודש מן התאריך הנוכחי.

לצורך זה נשתמש בשדה מסוג Duration (בגירסה העברית של Microsoft Project: שדה מסוג "משך"), שבו יחושב מספר הימים שנותרו עד תחילת המשימה.
כאשר השדה יכיל ערך בין 0 ל-5 (כלומר המשימה צריכה להתחיל תוך שבוע), נציג את המחוון .
כאשר השדה יכיל ערך בין 5 ל-20 (כלומר המשימה צריכה להתחיל תוך חודש), נציג את המחוון .

מספר הימים שנותרו עד להתחלת המשימה הוא ההפרש בין התאריך הנוכחי לבין תאריך ההתחלה של המשימה.

את התאריך הנוכחי נקבל בעזרת הפונקציה Date() .

תאריך תחילת המשימה נמצא בשדה Start (התחלה).

לצורך החישוב נשתמש בפונקציה ProjDateDiff(StartDate, EndDate, Calendar) , כאשר:
 • StartDate יהיה התאריך הנוכחי, כלומר Date().
 • EndDate יהיה תאריך תחילת המשימה, כלומר Start (התחלה).
 • בדוגמא שלנו לא נציין את את ה-calendar. במקרה כזה יעשה שימוש ב-calendar של הפרויקט (המוגדר ב- Project Project Information או פרויקט ← מידע אודות פרויקט). התוצאה תתקבל תהיה מספר ימי העבודה בין שני התאריכים.
  אם נרצה שחישוב ימי ההפרש יהיה קלנדרי, נפנה כאן ל-calendar שבו עובדים 7 ימים בשבוע, ללא חופשים. במקרה כזה, הערכים למחוון יהיו 0-7 ו-7-30 בהתאמה.

הנוסחה המתקבלת: ProjDateDiff(Date(), Start).

הקצאת השדה:
 • מציבים את העכבר על אחת הכותרות הטבלה (למשל Duration - משך) ולוחצים על המקש הימני שלו.
 • בוחרים Customize Fields (התאמה אישית של שדות).
 • בשדה Type (סוג) בוחרים Duration (משך).
 • נבחר לדוגמא את השדה Duartion1 (משך1), בתנאי שעדיין לא השתמשנו בו בגנט זה.
 • לוחצים על הכפתור Rename (שינוי שם).
 • מקלידים את השם Days to Start.


 • לוחצים על הכפתור OK (אישור).
חישוב הערך:
 • לוחצים על הכפתור Formula (נוסחה).
 • מציבים את הנוסחה: ProjDateDiff(Date(), Start).


 • לוחצים על הכפתור OK (אישור).
 • מקבלים הודעה המזהירה אותנו שהפעלת הנוסחה תמחק את הערכים הקודמים שהיו באותו שדה:


 • בהנחה שלא השתמשנו קודם לכן באותו שדה, לוחצים על הכפתור OK (אישור).
הגדרת המחוון:
 • לוחצים על הכפתור Graphical Indicators (מחוונים גרפיים).
 • מגדירים:
 • - כאשר המשך שלילי (המשימה כבר היתה אמורה להתחיל), לא נציג כלום.
  - כאשר המשך קטן או שווה ל-5 ימים, נציג את המחוון .
  - כאשר המשך קטן או שווה ל-20 ימים, נציג את המחוון .

 • לוחצים על הכפתור OK (אישור).
 • לוחצים שוב על הכפתור OK (אישור) כדי לצאת מטופס הגדרת השדה.
הוספת עמודה עבור האינדיקטור החדש:
 • מציבים את העכבר על כותרת העמודה בטבלה, שמשמאלה נרצה שתופיע העמודה החדשה (למשל: Start - התחלה) ולוחצים על המקש הימני שלו.
 • בוחרים את "Insert Column" (הוספת עמודה).
 • בשדה "Field Name" (שם שדה) בוחרים את Days to Start.
 • לוחצים על הכפתור OK (אישור).
התוצאה המתקבלת:נכתב ע"י רונית סנה
IntelliManage


Copyright © 2000-2022 IntelliManage, All rights reserved.